tirsdag 5. november 2019

Strategi for en ny tid : biblioteklederkonferansen 2019

Glimt fra dag to på årets biblioteklederkonferanse (24. oktober 2019).
Nasjonalbiblioteket (NB) lanserte i september "Rom for demokrati og dannelse : Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023"

En av de viktigste oppgavene for NB er en åpen metadatabrønn. At alle typer bibliotek kan høste og dele kvalitetsdata mest mulig samlet. Alle bibliotek sliter med å formidle godt nok sitt digitale innhold. En stor og sentral oppgave for NB videre for å gi mest mulig tilbake til hvert enkelt bibliotek. NB skal også "heile veien" legge til rette for mer samarbeid på tvers. Finne løsninger for å gi mest tid på det som gir effekt for brukeren. Strategi for folkeopplysning (se også fjorårets tema).


"Ledelse og den offentlige dimensjon" av Dag Ingvar Jacobsen
Ledelse i offentlig sektor er noe helt annet enn i privat. Det er mindre handlingsrom og mer tid som slukes av møter. Høyere konfliktnivå, men samtidig mindre byråkrati enn i privat sektor. Hva er egentlig privat? DnB er 50% offentlig eid - men oppfattes & drives som privat? Boken bygger på undersøkelsen "Livet som leder" som hadde 3000 respondenter. Her fikk forskerne en utrolig svarprosent på 72% (Jacobsen refererte til Frankrike som har svarprosent på 18-20).
Undersøkelsen viste ingen forskjeller i lederstil mellom offentlig/hybrid/privat. Det finnes ingen støtte i forskning om det forskjell på å lede kvinner og menn. Ikke helt overraskende er det overvekt kvinner som er ledere i offentlig sektor."Bibliotekutvikling og ledelse: utfordringer og muligheter i en digital tid" ved statsbibliotekarie Daniel Forsman (Stockholms stadsbibliotek, "före detta" leder for Chalmers tekniska): Målet for den svenske og norske strategien er å gi en retning i arbeidet. Hva skal biblioteket være og hvorfor skal vi finnes? Våge å stå ved beslutninger som er faglig funderte. Be brukerne om å komme med ønsker. Våge å ta nok risiko. Bibliotekrommet rommer møter mellom mennesker; både fysisk og digitalt. UX-metoder er en måte å utvikle seg på. Og uttrykke seg slik at folk utenfor biblioteksektoren forstår.mandag 4. november 2019

Framtidas folkeopplyser : biblioteklederkonferansen 2018

Ole Vig ble født 1824 i Stjørdal og døde i 1857, bare 33 år gammel. Han var en norsk skole- og folkeopplysningsmann som arbeidet for utdanning for alle. Vig regnes også av mange som den norske folkehøyskolens far.
Ole Vig (1824-1857), skole- og folkeopplyser, arbeidet for utdanning til alle
Glimt fra dag én på fjorårets biblioteklederkonferanse (24. oktober 2018).

Den nye folkeopplysningstida er nå. Mange likhetstrekk med 1800-tallets fragmenterte kilder og fake news.
Dagens offentligheten må formes, og digital formidling er en annen måte å folkeopplyse på enn tidligere.

Digitalisering som Nasjonalbiblioteket har sørget for er en stor skatt. En innovasjonsråvare*!!

Årets konferanse fungerte godt for både fag- og folkebibliotek. Det ble synliggjort at vi vil lykkes ved å forene flinke generalister og spesialister.

Interessant avslutningspanel med Knut Skansen (Deichman) og Hanne Graver Møvig (Universitetet i Oslo) om hvordan de jobber med kunnskap og formidling fra fag- og folkesiden. Forskerne må formidle, hvordan og til hvem? Deichman må kjenne enda bedre både sitt publikum og hvem som formidler fra deres plattform.

Trud Berg fra Stormen bibliotek og ByLab viste oss med tekst, tale og bilder hvordan byens storstue fungerer. Aktive byrom skapes sammen og balansere "børs og katedral".

Hovedforedraget - the key note speach - var ved professor Matt Finch.
Han innledet og avsluttet med "The mission of the librarian" (O y Gasset, eksistensiell filosof) fra 1934. Som han sa: Finn målet, finn veien og finn medreisende. Bruk mulighetene i gode møteplasser.

Åpen forskning / Open access - det grønne skiftet ved Johanne Raade og Helene N Andreassen (UiT)
Open access er strategi og politikk. EU vil at all offentlig finansiert forskning skal være åpen fra 2020. Norge satser på åpne forskningsdata fra 2024. Etter beslutningen om

*Bjørn Heineman fra Infuture om "Fremtidens kultur". Trender bestilt og levert Kulturdepartementet med innspill til kulturmeldingen. Heineman introduserte oss for begrepet innovasjonsråvare.
Hvordan nå hele befolkningen med ulike kulturtiltak? Eksemplet fra Storbritannia og Bar Klarman om de økte antall ikke-hvite besøkende.


Relatert bilde

Hvordan fornye folkeopplysningen i bibliotekene?
Kan fag- og forskningsbibliotek og folkebibliotek ha en felles tilnærming til det å være folkeopplysningsinstitusjoner i samfunnet? Hvilke trender vil berører bibliotekene?
Hva er historien og identiteten til biblioteket? Kan vi se inn i framtida hvordan arbeidsmarkedet blir og hvilken betydning det får for bibliotekene?
Hvordan brenne for vitenskap og kunnskap og

formidle det slik at alle forstår hva det handler om? Hva er verdibasert ledelse og hva innebærer ytringsmot?

tirsdag 8. oktober 2019

Å ha et sted å bo er en menneskerett - Bolig hele livet (2019)

Torsdag 11. oktobers konferanse: "Bolig over livsløpet - like sjanser"?
NOVA ved OsloMet har forsket på bolig og sosial ulikhet. Boligmarkedet kan absolutt være en arena der flaks spiller en viktig rolle.
©Visit Oslo

Prosjektet har vært finansiert av VAM-programmet (Velferd, arbeidsliv og migrasjon) i regi av Norges forskningsråd.


Den internasjonale Habitat-dagen er 7. oktober. Markeres i Oslo av Habitat Norge med en årlig konferanse om bolig i verdens byer.

Dokumentarfilmen "PUSH" som ble lansert 7. oktober 2019 følger FNs spesialrådgiver Leilani Fahra på en billedlig odysse fra slummen i Valparaiso (Chile) til Stockholm og Uppsala. Hun besøker også Toronto, London, Berlin og Seoul. Filmen er en reise i utenforskap, personlige tragedier og investorers grådighet. Den viser vanlige mennesker som med tvang blir satt på gata for å gi plass til luksusboliger for rike overklasser. En av verstingene er Spania. I Norge er også boligmarkedet sterkt markedsorientert.

De siste årenes Habitat-dager har hatt temaer som: «Who owns the City»? (2016), «Affordable Housing» (2017) og «Forced evictions (2018).


Dokumentarfilmen Push
Filmen PUSH vises i:
Oslo 7.10. 18:30-21:30 (Cinemateket)
Tromsø 10.10. 16:00-18:00 (Aurora kino Fokus)
Trondheim 16.10. 18:00-21:00 (Cinemateket)
Stavanger 24.10. 18:00-21:00  (Områdesatsingen Storhaug)
Oslo 30.10. 16:00-18:00 (OsloMet, Storbydagene)

Kilder


Fakta om filmen "Push"

Director: Fredrik Gertten
Producer: Margarete Jangård
Cinematography: Iris Ng, Janice D’Avila
Editor: Erik Bafving
Featuring: Leilani Fahra (spesialrådgiver "retten til bolig"), Joseph Stieglitz, Saskia Sassen
Duration 92 minutes

torsdag 3. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020

Budsjettet presenteres av INA (=Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet) for IMDis ansatte mandag 7. oktober kl 11.
Integreringsløft en er av fire hovedprioriteringer i forslaget for KD.
Nedgang 2020-forslag er på 16,1 % (07.90 Integrering og mangfold 11 405,5 (2020) 13 598,8 (2019)

Egen del "Mål for integrering" (KDs Prop 1 S).

Hovedprioriteringer 2020


  • Som del av integreringsløftet inngår ny integreringslov. Regjeringen foreslår å vri deler av innsatsen gjennom integreringstilskuddet mot tiltak som gir flere utdanning og kvalifisering. Innvandrere fra land utenfor EØS-området er blant gruppene som er særlig prioritert for arbeidsmarkedstiltak (S. 8. Prop. 1 S 2019-2020)
  • På bakgrunn av forventninger om lave asylankomster til Norge, foreslås det å videreføre kvoten for overføringsflyktninger på 3 000 plasser i 2020 (S. 10. Prop. 1 S (2019-2020)
  • ... folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger avvikles, og at botidskravet i folketrygden heves fra tre til fem år (S. 10, ibid*)
  • Tiltak som fremmer kulturelt mangfold, integrering og likestilling på kulturområdet er prioritert (S. 20, ibid)
  • Nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes særlig at utgiftene til integreringstilskudd til kommunene reduseres med 1,5 mrd. kroner, som følge av at effekten av de store asylankomstene i 2015 avtar (S 55, ibid)


Digitale sider og utgaver av budsjettet finnes på statsbudsjettet.no.* ibid= lat. forkortelse for ibīdem, «på samme sted», viser til referanse i samme kilde


Kilder:

KDs budsjett Prop. 1S. Hentet 07.10.19:
https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Dokumenter1/Fagdepartementenes-proposisjoner/kunnskapsdepartementet-KUD/Prop-1-S-/


torsdag 19. september 2019

Europeisk språkdag 26. september (2019)Mål for Den europeiske språkdagen:


  • Fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse gjennom å vise betydningen av språklæring
  • Oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg
  • Legge vekt på det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa
  • Oppfordre til livslang språklæring for alle

©ECML- Council of Europe

I 2019 oppfordres vi til en liten "challenge" (=utfordring): https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/language/nn-NO/Default.aspx En liten liste på 51 utfordringer (!) Eksempel: Tell fra 1-10 på 3 ulike språk innen ett minutt.
Les mer: NAFO-OsloMet: https://nafo.oslomet.no/den-europeiske-sprakdagen/- og før den tid: "Tolkens dag" på OsloMet

Dette skjer mandag 23. september. Konferansen strømmes.