torsdag 13. desember 2012

Etnisk segregasjon i Oslo i over to tiår (2012)

Svein Blom
forsker ved SSB
av Svein Blom
Artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning 2012:4

Den "delte byen"

Når personer med innvandrerbakgrunn bor i noen deler av byen, og den øvrige befolkningen bor i andre deler, er det vanlig å si at byen er segregert (adskilt)
Artikkelen redegjør for utviklingen i bostedssegregasjon i Oslo i årene 1988–2011 blant innvandrere og deres norskfødte barn med bakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Rundt årtusenskiftet begyne veksten i andelen av denne befolkningskategorien å flate ut i indre øst, mens oppgangen fortsatte i Søndre Nordstrand og Groruddalen. Noen setter likhetstegn mellom økt andel og økt segregrasjon, men dette er ikke uten videre riktig. Trass i voksende innvandrerandel i ytre by økte ikke den etniske segregasjonen for byen som helhet på 2000-tallet. Segregasjonen av minoritetsspråklige i grunnskolene viste imidlertid en liten oppgang. De velferdsmessige konsekvensene av segregasjon er svært omdiskutert i litteraturen.

Skiller i skolen

Hva er de samfunnsmessige virkningen av etnisk segregasjon? Hvordan slår det ut i skolen? Generelle funn viser at økt segregrasjon gir dårligere livsvilkår for både minoritets- og majoritetsbefolkningen. Nyere forskning viser imidlertid at skillelinjene mellom sosial bakrunn er viktigere enn de etniske. Ved å ta hensyn til disse ulikhetene (foreksempel foreldrenes utdanningsnivå) i skoleplanleggingen, kan må oppnå å redusere en negativ virkning av høy innvandrerandel på skolene.

Artikkelen viser at segresjonen i Oslo har flatet ut fra 2000 tallet, noe forfatteren mener står i kontrast til en allmenn oppfatning i befolkningen.

Det er også forskjell på landbakgrunn når det gjelder grad av segresjon
I 2010 bor hele 73 prosent av de srilankiske innvandrerne og deres norsk fødte barn i Groruddalen, mens tilsvarende andel for personer med bakgrunn fra Pakistan og Tyrkia er hen holdsvis 50 og 55 prosent. Bare 18 prosent av majoritetsbefolkningen er bosatt i det samme
området.
Svein Blom er forsker i Statistisk sentralbyrå.

Kontakt biblioteket for å lese hele artikkelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar