mandag 26. november 2012

Styring og samstyring - governance på norsk (2012)

av Asbjørn Røiseland og Signy Irene Vabo

Hva er samstyring?

Dette er en helt ny bok som presenterer og utvikler begrepet “samstyring” for norske forhold basert på internasjonal litteratur om “governance” eller god offentlig styring. Forfatterne foreslår en ny definisjon av begrepet “governance” basert på samarbeid mellom offentlige og/eller private virksomheter. Samstyring beskriver samarbeidet mellom stat og kommune og private på alle nivå for å løse felles utfordringer.
 
“Samstyring” blir definert som:
den ikke-hierarkiske prosessen der offentlige og/eller private aktører og resurser koordineres og gis felles retning og mening.
Begrepet består av tre elementer:
  1. aktørene som inngår i samstyringen er gjensidig avhengige av hverandre
  2. de tar beslutninger basert på diskusjon og forhandlinger
  3. samarbeidet innebærer en planlagt og målrettet aktivitet.
Samstyring kan ses som en ny styringsform og er et supplement til tradisjonell offentlig administrasjon (hierarki) og ny offentlig styring (New Public Management). Disse tre styringsformene kan i større eller mindre grad være dominerende i en organisasjon
Forfatterene gir en rekke eksempler på hva samstyring kan være. Blant annet omtales NAV Østensjø der statsansatte og kommunalt ansatte jobber sammen på samme kontor, 7-partssamarbeidet som er et byutviklingsprosjekt i Drammen, og kommunesamarbeidet i Nord-Trøndelag.
Boka er elegant skrevet i et lettfattelig norsk og vil være nyttig lesning for offentlig ansatte, politikere, forskere og studenter.
Lån boken i biblioteket

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar