mandag 13. februar 2012

Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien (2011)

- utfordringer og muligheter

Av: Sanne Hofman
Utg: NKVTS - Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

De senere årene har vi fått økt oppmerksomhet mot barn som opplever vold i familien.Vi vet at en slik oppvekst er skadelig for barn, og i følge FNs barnekonvensjon artikkel 19 er vi forpliktet til å iverksette «alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak» for å beskytte barn mot vold i familien.

Et viktig spørsmål i tilknytning til forebygging er om ulike grupper av barn har ulike hjelpebehov. Kan det for eksempel være behov for kultursensitivitet i utforming av tiltak overfor barn? Og hvis dette er tilfelle – hvordan bør hensynet til barnets etnisitet, kultur og religion ivaretas i hjelpe- og kontrollapparatets møte med barn som opplever vold i familien?

I denne rapporten gjennomgås forskning om minoritetsbarn som opplever vold i familien. Kunnskapsgjennomgangen viser at kulturelle aspekter til dels kan ha stor betydning for barn som opplever vold i familien.

Kan lånes her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar